Passend Onderwijs

Passend Onderwijs op De Schakel?
Passend Onderwijs heeft als doel dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs krijgen dat past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit onderwijs zorgt ervoor dat ieder kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen sluiten met extra ondersteuning aan bij de speciale onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit betekent dat leerlingen,  onderwijs volgen op een gewone basisschool als het kan en naar een speciale school gaan als het moet.

Het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs wordt vormgegeven binnen een samenwerkingsverband van scholen. Deze samenwerkingsverbanden worden georganiseerd op postcode. Door de grote geografische spreiding van de scholen van Florion, vallen onze scholen onder 6  samenwerkingsverbanden. Onze school valt onder samenwerkingsverband:

Lelystad en Dronten
Passend Onderwijs PO 2403
https://passendonderwijslelystaddronten.nl
Contactpersoon Marga van Amerongen
info@passendonderwijslelystaddronten.nl
Postbus 2233, 8203 AE Lelystad
Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad

Basisondersteuning en Schoolondersteuningsprofiel
Van iedere school wordt een voldoende niveau van basisondersteuning gevraagd. Daar bovenop geeft een school extra ondersteuning. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven welke ondersteuning de school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de school liggen. Concreet beschrijft de school: het niveau van de basiszorg, wat de onderwijsinspectie vindt van de geboden ondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden en welke stimulerende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning.
Het profiel kan door ouders gebruikt worden bij hun schoolkeuze. Voor de school is het profiel het instrument om in gesprek te blijven over het niveau van de geboden ondersteuning: ‘wat voor school willen we zijn.   Schoolondersteuningsprofiel                  

Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk aangemeld kind. Als de school zelf geen passend onderwijsaanbod kan bieden, dan gaat de school met ouders op zoek naar een school die dit wel kan. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Handelingsgericht werken
In het verleden is op onze school het handelingsgericht werken (HGW) ingevoerd. De kern van HGW is dat uitgegaan wordt van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn/haar beperkingen of belemmeringen. Ook zijn afspraken gemaakt over de ondersteuningsroute binnen de school. Daarin wordt met name de positie van de ouders als partner benadrukt. Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld met daarin het te verwachten uitstroomniveau.

Florion onderwijsondersteuning (FLOO)
Het bestuur van Florion heeft de mogelijkheid om eigen beleid te ontwikkelen en vorm te geven op het gebied van Passend Onderwijs. Zo heeft  Florion een kenniscentrum, Florion Onderwijsondersteuning (FLOO). Vanuit dit centrum wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen. FLOO vervult voor het bestuur de kassierfunctie met betrekking tot de gelden Passend Onderwijs. De scholen krijgen ter versterking van hun basisondersteuning een ondersteuningsbudget van €150,- per leerling om de extra ondersteuning vorm te geven.
Vanuit FLOO vindt afstemming plaats met het samenwerkingsverband en er wordt beleid ontwikkeld. Orthopedagogen van FLOO kunnen leerlingen onderzoeken en er is begeleiding beschikbaar voor leerlingen, leerkrachten en scholen, in de vorm van ambulante begeleiding, co-teaching, beeldcoaching en behandeling. Ook wordt vanuit Florion Onderwijsondersteuning aanvullende ondersteuning toegekend in de vorm van een arrangement.
Meer informatie over Florion Onderwijsondersteuning kunt u vinden op de website  https://onderwijsondersteuning.florion.nl/

Op weg naar Arrangeren
Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. De scholen krijgen voor de vormgeving van het onderwijs een ondersteuningsbudget om extra ondersteuning te realiseren. Daarnaast kan in specifieke gevallen nog ondersteuning aangevraagd worden handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling of de leerkracht.

Arrangement
De school moet aantonen wat ze zelf al hebben gedaan en wat het doel is van het arrangement. Een arrangement kan bestaan uit: ondersteuning voor de leerling of leerkracht, ondersteuning door een training, een cursus of coaching, inzet van kennis van het speciaal onderwijs, materiële ondersteuning of extra handen in de klas door een onderwijsassistent. De aanvraag en toekenning van een arrangement wordt beoordeeld door de commissie arrangeren bestaande uit de directeur van FLOO, een orthopedagoog en de trajectbegeleiders van de scholen.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid
Komen ouders en school tot de conclusie dat een leerling niet genoeg baat heeft bij het ondersteuningsaanbod van de basisschool, dan is een plaatsing op een speciale onderwijsvoorziening wellicht passender. In die situaties vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband heeft een centrale commissie voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs. De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring gaat altijd eerst voor advies naar de commissie Arrangeren bij Florion Onderwijsondersteuning.

Gereformeerd SBO Het Speelwerk
De gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle, is voor alle leerlingen van de scholen van Florion beschikbaar. Door het samenwerkingsverband moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling worden afgegeven. Het Speelwerk heeft een groep voor jonge kinderen, 4 basisgroepen, en Schakelklas voor crisisopvang en observatie en een SBO+ groep. De SBO+ groep heeft leerlingen met kinderen die moeite ervaren door psychiatrische problematiek. Dit betreft veelal internaliserende gedragsproblematiek.