Organisatie

De ouderraad
De ouderraad speelt een belangrijke rol om de inbreng van ouders in de school vorm te geven. De functie van de ouderraad is om klankbord voor de school te zijn, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van de ouderbetrokkenheid.
De ouderraad heeft geen bestuurlijke bevoegdheid, maar functioneert onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur. De medezeggenschapsraad, bestaande uit 2 leerkrachten en 2 ouders maakt deel uit van de ouderraad.
De ouderraad wordt onder andere betrokken bij de uitvoering van het toelatingsbeleid, werving en selectie van personeel, hoogte van de ouderbijdrage, ouderbetrokkenheid waaronder klassenbezoeken, de identiteit van de school en de totstandkoming van de schoolgids.
Over bepaalde zaken van het beleid, zoals formatieplan en vakantierooster, vraagt de locatiedirecteur aan de ouderraad om advies of instemming.
De ouderraad bestaat uit een algemeen bestuur en coördinatoren van verschillende werkgroepen. De verschillende werkgroepen zijn: Ouderbetrokkenheid, Operationele Zaken, Onderwijsbeleid, Identiteit en Gebouw & Plein. Alle ouders en personeelsleden mogen de vergaderingen van de ouderraad bijwonen.

Florion

Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs en is in 2017 ontstaan uit een fusie van VGPO Accretio en VGPO De Zevenster. Samen zorgen we ervoor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio's Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand wordt gehouden en bevorderd. Florion heeft scholen in Zwolle, Dalfsen, Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Hoogeveen, Rouveen, Nieuwleusen, Hasselt, Hattem, Kampen, Dronten, Emmeloord, Urk, Lelystad, Heerde en ’t Harde. In totaal horen 22 basisscholen bij Florion, waaronder één SBO-school.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Geloofwaardig onderwijs

Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar.

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is het stichten en in stand houden van gereformeerde scholen in de regio naar de leer van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), zoals verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement. U kunt lid worden van onze vereniging als u belijdend lid bent van een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken of van een kerkgenootschap die recent is voortgekomen uit de GKv. Het toelatingsbeleid is ruimer.

De bestuursvorm
Er is gekozen voor het Raad-van-Beheer-model en dit model kent een Algemeen (toezichthoudend) Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad die functioneert als ALV. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vervult ook de rol van algemene directie.

Het dagelijks bestuur/algemene directie is eindverantwoordelijk en geeft uitvoering aan dagelijkse organisatie De leden (het lid) van het dagelijks bestuur/algemene directie worden benoemd door het algemeen bestuur.

De vormgeving van de nieuwe organisatie
Naast de bestuurlijke niveaus van sturing is de locatiedirecteur (in overleg met het schoolteam) een belangrijke schakel binnen de vereniging (zeggenschapslijn) en is er op twee niveaus (MR en GMR) advies en instemming door medewerkers en ouders aanwezig (medezeggenschapslijn). In de praktijk zullen er gemandateerde bevoegdheden in de organisatie worden neergelegd bij de diverse geledingen. Iedere geleding zal vanuit haar eigen rol, taak en bevoegdheid moeten bijdragen aan de doelstelling van de organisatie als geheel. Namens het bestuur/bevoegd gezag heeft de directeur-bestuurder contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de locatiedirecteur met de MR.

Voor meer informatie over Florion: zie onze website www.florion.nl