Missie

'Betrokkenheid inschakelen voor kwaliteit'

 

Onze identiteit
De Schakel is door de ouders opgericht vanuit de gereformeerde geloofsovertuiging, waarbij de Bijbel uitgangspunt is voor het denken, spreken en handelen. Op De Schakel willen leerkrachten vanuit hun functie en ouders vanuit het ouderschap in gezamenlijke betrokkenheid de kinderen toerusten tot hun taak in gezin, kerk en samenleving.

Brede toerusting
Op De Schakel geven we de kinderen een brede toerusting. Binnen een geordend leer- en werkklimaat willen we ruimte geven voor eigen initiatief en het zelf oplossen van problemen om zo de betrokkenheid tot het leren te vergroten. Naast het feit dat we hard werken aan de leervorderingen wordt er ook gewerkt aan de creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Voor elk kind streven we naar optimale resultaten binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden.

Het pedagogisch klimaat
Op De Schakel vinden we het van wezenlijk belang dat kinderen in een veilig klimaat en in een plezierige speel- en werkomgeving hun werk kunnen doen. Ons klimaat kenmerkt zich door echte belangstelling, bevordering van de betrokkenheid op elkaar, voorleven en een heldere terugkoppeling aan de kinderen. Daarin leren de kinderen om rekening te houden met onderlinge verschillen, elkaar te vertrouwen, te waarderen en te helpen.

Zorg voor de kinderen
Op De Schakel richten we ons in een pedagogisch/didactisch klimaat op een brede zorg voor alle kinderen. Dit doen we door hen gericht te volgen. Binnen dit klimaat van positieve verwachtingen, effectieve gedifferentieerde instructie en een goed klassenmanagement willen we alle kinderen kansen geven tot optimale ontplooiing. Wanneer de zorg binnen de groep niet toereikend is, zijn er mogelijkheden voor hulp buiten de groep. Daarnaast is er mogelijkheid voor externe hulp.

Het team
Op De Schakel vinden we het belangrijk dat de leerkrachten gemotiveerd en met plezier het werk doen. We zien het werk als een teamgebeuren, waarbij de gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid een belangrijk accent krijgen. We zien het onderwijs als een dynamisch gebeuren. Er is dan ook bereidheid om steeds op het totale onderwijs en het persoonlijk functioneren daarin te reflecteren om zo te komen tot onderwijsvernieuwing. Daarom streven we naar een werkklimaat waarin positief over elkaar gesproken wordt, eerlijk met elkaar wordt omgegaan en waarin men elkaar wil (laten) helpen.

De ouders
Op De Schakel betrekken we, vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid, de ouders zo veel mogelijk bij het onderwijs. We informeren de ouders; we laten ze meeleven, meedenken en meewerken. En we laten ons door hen informeren.

De samenleving
Vanuit de betrokkenheid op de samenleving doen we zo veel mogelijk mee aan activiteiten voor zover ze passen bij de identiteit van de school.